Szakismertető

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI KAR
FÖLDRAJZ

Intézet neve: Földrajz és Környezettudományi Intézet
Tanszékek nevei: Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék, Természetföldrajz Intézeti Tanszék és Földtan Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Schläffer Roland
Telefon: 94/504-346
E-mail: sroland@ttk.nyme.hu
Web oldal: www.fldi.ttk.nyme.hu

 

Az alapszak általános célkitűzései:

A hallgatók modern természettudományos szemléleten alapuló ismeretekkel, készségekkel, képességekkel rendelkezzenek. Képesek legyenek megérteni a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezetben lezajló folyamatokat. A természet- és társadalom-földrajzi rendszer ismeretében értelmezik a törvényszerűségeket. Feltérképezik a földrajzi folyamatokat, illetve térbeli adatokat elemeznek. A gyakorlati képzés során elsajátítják a térbeli jelenségek mérését, adatfelvételét és az adatok feldolgozását.

A képzésről:

A Földrajz BSc képzés tartalmát társadalom- és természettudományi, valamint szakmai alapozó ismeretek (például: Bevezetés a kémiába, Biológia alapjai, Fizika alapjai, A Föld és az élet fejlődése, Ásvány és kőzettan, Bevezetés a földtudományokba, Földrajztudomány története, Általános földtan, Légkörtan, Térképészet, Térinformatika, Laborgyakorlatok), szakmai ismeretek (Hidrogeográfia, Talajföldrajz és biogeográfia, Általános természeti földrajz, Általános népességföldrajz, Általános településföldrajz, Politikai földrajz, Világgazdaság földrajza, Európa földrajza, Kárpát-medence és Magyarország természeti földrajza, Magyarország gazdaság- és regionális földrajza, Magyarország népességföldrajza, Magyarország településföldrajza, Európán kívüli világ földrajza) és szabadon választható tárgyak alkotják. A tanulmányokat terepgyakorlatok színesítik és szakdolgozat készítésével zárul. Az ismeretek elsajátítását modernizált laboratóriumaink és kutatócsoportjaink is segítik.

Specializáció:

Válaszható specializációk: lehetőség van az alapképzés során a település- és területfejlesztési specializáció választására. Azok a hallgatók, akik ezt a szakirányt választják, főként a társada-lomföldrajzi ismeretekben mélyülnek el, ismereteiket elsősorban települési, kistérségi szinten tudják kamatoztatni. Lehetőség kínálkozik a turizmus specializáció választására, ami hazánk természeti és társadalmi értékeit ismerteti meg.

Érettségi követelmények:

Kettőt kell választani a következő tárgyak közül: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek). Az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a történelem is választható.

Képzési idő:

6 félév

Önköltség összege:

200.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Geográfus szakon és annak különböző szakirányain, Szombathelyen, illetve Sopronban környezettudomány szakon találnak lehetőséget a további ismeretszerzésre.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A közigazgatás különböző szintjein és az önkormányzatoknál, a gazdaság, statisztikai, természetvédelem és vízügy területén, ahol különösen jól kamatoztathatják települési, környezeti vagy akár turisztikai szakismereteiket. A turisztikai szektor, a gyorsan bővülő területfejlesztési- és pályázatírási piac is számos lehetőséget kínál az Európai Unió minden országában.