Szakismertető

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI KAR
GEOGRÁFUS

Intézet neve: Földrajz- és Környezettudományi Intézet
Kapcsolattartó: Dr. Tóth Gábor PhD
Telefon: 94/504-407
E-mail: tothg@ttk.nyme.hu
Web oldal: www.fldi.ttk.nyme.hu

A mesterszak általános célkitűzései:

A cél olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak legyenek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a földrajz alapképzési szak, valamint a főiskolai szintű földrajztanári szakképzettség. A földtudomány, a környezettan, a földmérő és földrendező mérnök, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a környezetmérnöki, a turizmus-vendéglátás szakos diplomával rendelkezők szintén jelentkezhetnek, amennyiben korábbi tanulmányaik alapján 65 kredit elismertethető.

A képzésről:

Az első év alapozó modulja térképészeti, módszertani és társadalomismereti tantárgyakból áll. A specializáció választása a második félévtől történik, melyet 1 hét terepgyakorlat és 3 hét szakmai gyakorlat egészít ki. A hallgatók 14 szabadon választható kurzusból választhatnak érdeklődésüknek megfelelően.

Specializáció:

Az intézmény geográfus képzése 3 specializációval - geomorfológia, terület- és településfejlesztés és geoinformatika - indul, mely a második félévvel veszi kezdetét. A geomorfológia specializáció a térképészeti és matematikai alapok megszerzését követően az alkalmazott geomorfológiára helyezi a hangsúlyt, előtérbe helyezve a gyakorlati és a terepi oktatást. Település- és területfejlesztő specializációnk a regionális- és kistérségi különbségek kezelésére, pályázati felzárkóztatására összpontosít alapos településföldrajzi ismeretekkel kiegészítve.

Geoinformatika specializációnk az alapozó félév után Sopronban folytatódik, ahol a képzés kitűnő infrastrukturális háttérrel rendelkezik.

Felvételi követelmények:

A jelentkezők felvételi motivációs beszélgetésen vesznek részt, mely témakörei a

www.sek.nyme.hu/felveteli portálról tölthetők le.

Képzési idő:

4 félév

Önköltség összege:

305.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek a mesterképzés teljesítése után:

A továbbtanulás az intézmény két doktori iskolájában biztosított geokörnyezettudományi és

geoinformatikai témakörökben.

Karrierlehetőségek a mesterképzés teljesítése után:

Végzett hallgatóink önkormányzatoknál, az államigazgatásban, pályázatíró cégeknél, kistérségi társulásoknál, alkalmazott kutatást folytató intézetekben, nemzeti parkoknál tudnak elhelyezkedni.